MIERNIK SYNTETYCZNY

Miernik syntety­czny może być konstruowany na zasadzie wyboru jednego spośród mierników analitycznych i uznania go za reprezentatywny dla ogól­nej oceny postępu naukowego czy technicznego bądź też może być zbudowany z kilku mierników cząstkowych. Obydwa podejścia są logicznie uzasadnione, aczkolwiek każde z nich ma określone wady. Wydaje się mało prawdopodobne, aby można było taki miernik syntetyczny zbudować. Na przeszkodzie stoi z jednej strony ogromna złożoność badanego zjawiska, a z drugiej brak danych statysty­cznych. Ponadto, jak już sygnalizowaliśmy, badane pojęcie zawiera wiele elementów niewymiernych.Według stopnia przydatności w ocenie postępu wyróżnia się mierniki obojętne oraz wartościujące. Do obojętnych zalicza się te, które informują o stanach i zdarzeniach z zakresu nauki i techniki, bez możliwości ich oceny z punktu widzenia celu, któremu służą, i uwarunkowań jego realizacji. Na przykład liczba zatrudnionych w sferze B + R nie daje podstaw do wartościowania, jeżeli nie wiadomo, do jakich celów została powołana. Innym przykładem może być liczba wdrożeń nowych wyrobów, jeżeli nie znamy np. kosztów tych wdrożeń czy też potrzeb ze strony rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *